Všeobecné obchodní podmínky společnosti 3Dwiser s.r.o.

1. Definice pojmů

1.1.      Pokud jsou níže uvedené pojmy s počátečním velkým písmenem, mají následující význam:

 

1.1.1.   3Dwiser, je obchodní společnost 3Dwiser s.r.o., IČO 029 35 856, DIČ CZ 029 35 856, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00  Praha 9 (Office Park Hloubětín), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 225571, tel.: +420 778 530 800, e-mail: info@3dwiser.com.

 

1.1.2.   VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují vztahy mezi 3Dwiser na jedné straně a kupujícími nebo prodávajícími na druhé straně, podle povahy konkrétního obchodního vztahu.

 

1.1.3.   Zboží je jakýkoli výrobek, který 3Dwiser nabízí na svých internetových stránkách www.3dwiser.com, nebo v tištěném katalogu.

 

1.1.4.   Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která vstupuje s 3Dwiser do smluvního vztahu na základě uzavřené kupní smlouvy, kdy Kupující poptává u 3Dwiser Zboží. V případě, že je Zboží užíváno podnikající osobou k vlastnímu podnikání, není Kupující spotřebitelem a nevztahují se na něj práva spotřebitele.

 

1.1.5.   Dodavatel je fyzická nebo právnická osoba, která vstupuje s 3Dwiser do smluvního vztahu na základě uzavřené kupní smlouvy na Zboží, kdy 3Dwiser je na straně kupujícího a Dodavatel je na straně prodávajícího.

 

1.1.6.   Spotřebitel je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá kupní smlouvu s 3Dwiser a Zboží nevyužívá k vlastnímu podnikání.

 

1.1.7.   E-shop znamená internetový obchod provozovaný 3Dwiser na webovém rozhraní www.3dwiser.com, kde jsou uvedeny informace o Zboží.

 

1.1.8.   Reklamace je jednostranné právní jednání Kupujícího, jímž se domáhá svých nároků z vadného plnění.

 

1.1.9.   OZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Základní ustanovení

2.1.      Tyto VOP platí pro uzavírání a plnění kupní smlouvy uzavřené mezi 3Dwiser na jedné straně a (i) Kupujícím v/mimo E-shop, nebo (ii) Dodavatelem, na straně druhé. VOP upravují v souladu s § 1751 odst. 1 OZ související práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi stranami.

 

2.2.      Veškeré smluvní závazkové vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené VOP se řídí OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.3.      Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před VOP.

 

2.4.      Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi 3Dwiser a Kupujícím nebo Dodavatelem.

3. Uživatelský účet

3.1.      Na základě registrace Kupujícího do uživatelského účtu provedené na E-shopu může Kupující provádět objednání Zboží ze svého uživatelského účtu.

 

3.2.      Uživatelský účet Kupujícího je chráněn přihlašovacími údaji, které tvoří uživatelské jméno a heslo. Kupující je povinen nesdělovat tyto údaje třetím osobám.

 

3.3.      Uživatelský účet obsahuje též osobní údaje Kupujícího, jejichž správcem je 3Dwiser. Kupující je při uzavření kupní smlouvy seznámen i se zásadami ochrany osobních údajů 3Dwiser, publikovanými na https://e-shop.3dwiser.com/osobni-udaje/.

 

3.4.      Kupující je povinen při registraci do uživatelského účtu uvádět pravdivé a správné údaje. Kupující je oprávněn své údaje v uživatelském účtu kdykoli měnit nebo mazat.

 

3.5.      Kupující není oprávněn poskytnout užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

 

3.6.      Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být přístupný vždy, zejména pro účely údržby ze strany 3Dwiser, nebo třetími osobami.

 

3.7.      Kupující může objednání Zboží provádět též bez registrace.

4. Kupní smlouva

4.1.      Veškeré Zboží nabízené na E-shop je informativního charakteru a 3Dwiser není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu ohledně Zboží. Fotografie Zboží má pouze ilustrativní charakter.

 

4.2.      Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se na Zboží na E-shopu nepoužije, nepovažuje se za návrh dodat Zboží a 3DWiser není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného Zboží.

 

4.3.      Dostupnost Zboží je uváděna u jednotlivých produktů podle aktuální situace.

 

4.4.      Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář. V jednotlivých krocích může Kupující měnit vyplněné údaje, před samotným odesláním objednávky může vyplněné údaje též mazat.

 

4.5.      Objednávku Kupující vytvoří tak, že vloží požadované Zboží do elektronického košíku a odešle ji 3Dwiser. Za případné chyby při přenosu dat 3Dwiser nenese odpovědnost.

 

4.6.      Při odeslání objednávky Kupující zaškrtnutím pole „Souhlas s Obchodními podmínkami“ stvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

4.7.      Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad souhlasí s veškerými ujednáními VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou na E-shop, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto mezi stranami jinak.

 

4.8.      Kupní smlouva mezi 3Dwiser a Kupujícím je uzavřena akceptací objednávky ze strany 3DWiser, která je zaslána Kupujícímu na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

 

4.9.      3Dwiser je oprávněn v závislosti na charakteru Zboží požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemnou i telefonickou formou.

 

4.10.    Kupní smlouvou se 3Dwiser zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží a Kupující se zavazuje, že za Zboží zaplatí 3Dwiser kupní cenu a převezme jej. Vlastnické právo ke Zboží na Kupujícího přechází okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

 

4.11.    3Dwiser odevzdá Kupujícímu Zboží i s příslušenstvím, včetně návodu na použití.

 

4.12.    Kupující bere na vědomí, že mu koupí Zboží z nabídky 3Dwiser nevznikají žádná práva na používání registrovaných známek, obchodních názvů, firemních log aj. 3Dwiser nebo smluvních partnerů 3Dwiser, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou ujednáno jinak.

 

4.13.    Prodávající má právo rozhodnout o odmítnutí objednávky Kupujícího, a to i v případě částečného plnění. Pokud Prodávající objednávku odmítne, nevzniká závazek Prodávajícího vůči Kupujícímu požadované Zboží dodat.

 

4.14.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si Kupující hradí sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.15.    Kupní smlouva je zásadně uzavírána v českém jazyce; pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad je směrodatná její česká verze.

 

4.16.    Kupní smlouva je archivována v elektronickém archivu 3Dwiser za účelem jejího řádného splnění po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a není přístupná třetím stranám, s výjimkou případů kontroly ze strany státních orgánů.

5. Cena, náklady na dodání, poštovné a balné

5.1.      Ceny Zboží a služeb jsou uvedeny na E-shopu včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem (to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné) a jsou platné v době uskutečnění objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek s jinou cenou Zboží.

 

5.2.      Akční ceny za Zboží platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou 3Dwiser.

 

5.3.      Kupující prohlašuje, že byl seznámen s ceníkem Zboží a služeb uveřejněném na E-shop. Tento ceník je oprávněn 3Dwiser jednostranně měnit.

6. Způsoby platby a dodání

6.1.      Cenu za Zboží je možné provést následujícími způsoby:

–      platba předem převodem na bankovní účet;

–      platba přes internetové rozhraní banky;

–      platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu;

–      na dobírku při doručení vybraných druhů zboží;

–      platba zálohovou fakturou v individuálně dohodnutých případech;

–      platba v hotovosti v sídle společnosti 3Dwiser.

 

6.2.      V případě platby předem může Zboží převzít pouze osoba, která se musí prokazatelně identifikovat jako osoba oprávněná k vyzvednutí Zboží.

 

6.3.      Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví 3Dwiser, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím Zboží Kupujícím.

 

6.4.      Zboží je zásadně expedováno po připsání částky za objednané Zboží na účet 3Dwiser, který požaduje úplnou úhradu kupní ceny před převzetím Zboží Kupujícím, není-li individuálně dohodnuto jinak.

 

6.5.      Místem dodání je místo určené Kupujícím v objednávce. Pokud Kupující nezvolí místo dodání, pak je jím sídlo 3Dwiser.

 

6.6.      Náklady na dodání Zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

 

6.7.      Objednané zboží bude Kupujícímu doručeno využitím služeb smluvního přepravce, včetně služby kurýra pro objednávky s doručením po Praze. Cenu za přepravu (poštovné) a náklady za zabalení (balné) hradí Kupující. Ceny poštovného a balného jsou vždy přehledně uvedeny v zadání objednávky a závisí na zvoleném způsobu platby a doručení Zboží. Cena přepravy se řídí ceníkem aktuálním v den objednávky.

 

6.8.      3Dwiser si vyhrazuje právo doručit Zboží s prodlením nebo v jiný časový úsek v případě překročení rozvozové kapacity dopravce, zásahu vyšší moci nebo jakékoliv jiné nepředvídatelné skutečnosti, která znemožní dodání v den požadovaný Kupujícím.

 

6.9.      Pro Zboží vyžadující zaslání specializovanou přepravní společností nebo službou platí podmínky stanovené zvolenou specializovanou přepravní společností.

 

6.10.    Kupující je povinen bezprostředně při převzetí překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

6.11.    Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem na adresu reklamace@3dwiser.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou 3Dwiser. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, má se však za to, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

6.12.    V případě osobního odběru se náklady na přepravu neúčtují. Zboží může v tomto případě převzít pouze osoba, která se musí prokazatelně identifikovat jako osoba oprávněná k vyzvednutí Zboží, v předem dohodnutém termínu v sídle nebo na pobočce společnosti 3Dwiser.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1.      3Dwiser si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy nebude schopen objednané Zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, v takovém případě si 3Dwiser vyhrazuje právo též kupní smlouvu neuzavřít. Kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy souhlasí.

 

7.2.      3Dwiser má právo odstoupit od kupní smlouvy, resp. kupní smlouvu neuzavřít, i v případech, kdy dojde k zásadním změnám cen u Dodavatele Zboží, nebo došlo-li k výrazným změnám cen přepravy Zboží, nebo zjistí-li 3Dwiser, že Zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a Kupující neakceptoval navrhnutou změnu kupní smlouvy (navýšení ceny zboží nebo nákladů na přepravu). Kupující s tímto postupem v těchto případech výslovně souhlasí.

 

7.3.      Odstoupení od smlouvy Kupujícím – Spotřebitelem se děje za následujících podmínek:

 

7.3.1. Kupující, který je Spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dní. Lhůta běží ode dne převzetí Zboží.

 

7.3.2. Vzorový formulář Oznámení odstoupení od smlouvy tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP.

 

7.3.3. Kupující oznámí odstoupení od smlouvy 3Dwiser písemně. Toto oznámení je možné zaslat na adresu sídla uvedenou v záhlaví těchto VOP, nebo na elektronickou adresu uvedenou v záhlaví VOP.

 

7.3.4. Odstoupí-li Kupující od smlouvy bez zbytečného odkladu, vrátí úplné, nepoužité a nepoškozené Zboží včetně příslušenství v originálním balení, nejpozději však ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od oznámení odstoupení od smlouvy.

 

7.3.5. Kupující odpovídá 3Dwiser za snížení hodnoty, ke kterému došlo neobratnou manipulací se Zbožím s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

7.3.6. Cena za Zboží se vrací bezhotovostně, formou bankovního převodu a je Kupujícímu vrácena do čtrnácti (14 dnů) od vrácení Zboží 3Dwiser.

8. Práva Spotřebitele

8.1.    Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má Spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů.

 

8.2.    Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle 3Dwiser oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

8.3.    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy písemně informovat 3Dwiser.

 

8.4.    Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá 3Dwiser na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Zboží a to včetně kopie daňového dokladu. Spotřebitel uvede dostatečné identifikační údaje vztahující se k předmětu odstoupení od smlouvy a Kupujícího, případně včetně čísla nákupního dokladu a čísla bankovního účtu.

 

8.5.    Pokud Spotřebitel neposkytne dostatečnou součinnost 3Dwiser, není 3Dwiser povinen zjišťovat potřebné údaje a případná pochybení jdou na vrub Spotřebitele. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato. V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením Zboží dle tarifu provozovatele poštovních služeb.

 

8.6.    Zboží vrací Spotřebitel úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží včetně náhrady škody, která vznikla v důsledku nakládání se Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

8.7.    3Dwiser je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody (částku odpovídající snížené hodnotě zboží) jednostranně započíst na pohledávku Spotřebitele vůči společnosti 3Dwiser na vrácení kupní ceny s čímž, Spotřebitel tímto souhlasí. Společnost 3Dwiser v tomto případě vrací Spotřebiteli jen cenu Zboží sníženou o tuto pohledávku. Pokud se Zboží vrácené Spotřebitelem stane dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo značného poškození) může pohledávka 3Dwiser odpovídat plné ceně Zboží, s čímž tímto Spotřebitel souhlasí.

 

8.8.    Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu 3Dwiser bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. 3Dwiser vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který 3Dwiser nabízí, vrátí 3Dwiser Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, 3Dwiser není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá 3Dwiser.

 

8.9.    Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 

8.9.1. o poskytování služeb, které společnost 3Dwiser splnila s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 

8.9.2. o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 3Dwiser a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 

8.9.3. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

 

8.9.4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

 

8.9.5. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, 3Dwiser zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

 

8.10.  V případě, že mezi společností 3Dwiser a Spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Práva z vadného plnění

9.1.      3Dwiser odpovídá Kupujícímu jakost Zboží při převzetí. Zejména 3Dwiser odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 

9.1.1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 3Dwiser nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 

9.1.2. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití 3Dwiser uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

 

9.1.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 

9.1.4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

9.2.    Projeví-li se vada v případě spotřebitelské smlouvy v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí Spotřebitelem, má se za to (pokud se neprokáže opak), že Zboží bylo vadné již při převzetí.

 

9.3.    U zuživatelné věci je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

 

9.4.    Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, to se však netýká:

 

9.4.1.  Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána (tj. poškozené, použité, nekompletní apod.);

 

9.4.2.  na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním Kupujícím;

 

9.4.3.  u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo

 

9.4.4.  vyplývá-li to z povahy Zboží.

 

9.5.    Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

9.6.    Před prvním použitím je Kupující povinen prostudovat návod na použití Zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Kupující je povinen řídit se pokyny 3Dwiser. V případě nesprávného použití Zboží v rozporu s návodem k použití nebude právo z vadného plnění uznáno.

 

9.7.    Jako potvrzení o nárocích z vadného plnění vystavuje 3Dwiser ke Zboží nákupní doklad (faktura, nebo dodejka) se zákonem uvedenými údaji pro uplatnění záruky.

 

9.8.    3Dwiser může individuálně poskytnout Kupujícímu prodlouženou smluvní záruku. Tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami. Prodloužená záruka je forma služby a Kupující si ji za úplatu může u 3Dwiser zakoupit. Podmínky koupě prodloužené záruky stanovuje předem 3Dwiser. Prodlouženou záruku může Kupující zakoupit u 3Dwiser i po koupi Zboží, během standardně probíhající záruční lhůty. Tuto formu prodloužené záruky může Kupující zakoupit za předem odsouhlasených podmínek daných 3Dwiser.

 

9.9.    Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál, bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Pokud Zboží Kupující používá (nikoliv vlastní) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení či nevhodného skladování, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

 

9.10.  Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v zákonné době.

 

9.11.  Odpovědnost 3Dwiser z kupní smlouvy a souvisejících závazků vůči Kupujícímu, který je podnikatelem, nebo Dodavateli nesmí překročit 10% hodnoty objednávky. 

10. Nároky z vadného plnění

10.1.  Nároky z vadného plnění se uplatňují u 3Dwiser a začínají běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

 

10.2.  Kupující může vadné Zboží reklamovat osobně nebo odeslat poštou na adresu 3Dwiser, v obou případech po předchozí telefonické domluvě. Reklamované Zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), kopie nákupního dokladu, podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřešení reklamace a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady Zboží.

 

10.3.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy 3Dwiser obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.

 

10.4.  Kupující, který je podnikatelem, doloží existenci záruky za jakost předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti Zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

 

10.5.  3Dwiser negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými 3Dwiser neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného Zboží obvyklá a nebylo-li 3Dwiser u Zboží výslovně uvedeno, že je dané Zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem. Seznam kompatibilních verzí nalezne Kupující na webových stránkách 3Dwiser přímo u jednotlivého Zboží.

 

10.6.  Nároky z vadného plnění nevznikají při použití nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

 

10.7.  Nároky z vadného plnění nevznikají v důsledku špatné obsluhy, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, instalací či skladováním ze strany Kupujícího, použitím a instalací, které jsou v rozporu s pokyny 3Dwiser, výrobce nebo uživatelskou příručkou, nebo v důsledku přepětí v rozvodné síti nebo pokud bylo Zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem.

 

10.8.  3Dwiser neodpovídá za plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného Zboží obvyklá, a nebylo-li 3Dwiser u Zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá 3Dwiser žádnou zodpovědnost.

 

10.9.  Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání.

 

10.10. Nároky z vadného plnění nevznikají při poškození vzniklých (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 

10.10.1.1.   mechanickým poškozením Zboží;

 

10.10.1.2.   používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo 3Dwiser nebo výrobcem určeno, nebo které je určeno v uživatelské příručce nebo návodu;

 

10.10.1.3.   pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není Kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu;

 

10.10.1.4.   poškozením Zboží v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v přiložené dokumentaci, zejména návodu k používání, nebo všeobecnými zásadami;

 

10.10.1.5.   provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;

 

10.10.1.6.   úpravy Zboží Kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy;

 

10.10.1.7.   při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware;

 

10.10.1.8.   poškozením Zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

10.11.   V případě, že Zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí v případě rozporu s kupní smlouvou.

 

10.12.   Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady se vyžaduje písemná forma.

 

10.13.   Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamované Zboží (např. 3D tiskárna, skener), ale nekorektní instalace software nebo ovladač, pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace nedodané 3Dwiser, nebo jestliže data poškodil Kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V takovém případě může Kupující souhlasit s hrazenou opravou a oprava bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době potřebné k jejímu provedení.

 

10.14.   3Dwiser má právo reklamaci zamítnout v případech, kdy reklamované Zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání Zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

10.15.   Kupující, který je Spotřebitelem může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

10.16.   Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti, má Kupující v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

10.17.   Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, nebo výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu 3Dwiser nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit součást nebo jej opravit. Dále i v případě, že 3Dwiser nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

10.18.   Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

10.19. Nároky z vadného plnění vůči Kupujícímu, který je podnikatelem, vyplývají z § 2106 a § 2107 a násl. OZ. Smluvní záruka ve vztahu ke Kupujícímu, který je podnikatelem, se nesjednává.

 

10.20.   Kupující, který je podnikatelem, nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

 

10.20.1.  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

 

10.20.2.  použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady;

 

10.20.3.  prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

11. Vyřízení reklamace

11.1.  3Dwiser rozhodne o reklamaci do pěti (5) pracovních dnů, v případech složitějších v době přiměřené a nezbytné pro posouzení od předání Zboží, případně poskytnutí součinnosti ke kontrole Zboží, pokud Zboží zůstává u Kupujícího a není předáváno 3Dwiser. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že Kupujícím je podnikatel činí reklamační lhůta 60 dnů od předání Zboží.

 

11.2.  3Dwiser vyrozumí o výsledku reklamace Kupujícího písemně, elektronickou komunikací nebo telefonicky, podle dohody s Kupujícím. Společně s vyrozuměním o výsledku reklamace 3Dwiser vyzve Kupujícího k vyzvednutí Zboží ve lhůtě. Pokud di Kupující po marném uplynutí lhůty nevyzvedne Zboží u 3Dwiser nebo smluvního partnera, pak je 3Dwiser oprávněn účtovat poplatek za uskladnění Zboží.

 

11.3.  Do celkové doby zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady nebo záruční doby se nezapočítává časový úsek od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení.

12. Ochrana osobních údajů

12.1.  3Dwiser chrání veškeré osobní údaje (včetně zvláštní kategorie osobních údajů) poskytnuté při plnění smlouvy nebo se souhlasem Kupujícího nebo Dodavatele v souladu s právními předpisy a Zásadami pro nakládání s osobními údaji, uveřejněnými na https://e-shop.3dwiser.com/osobni-udaje/.

 

12.2.  Kupující dává 3Dwiser svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu 3Dwiser s.r.o., Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

12.3.  3Dwiser může dále v souladu s platnými právními předpisy zpracovávat tzv. cookies. Uživatel E-shop má možnost odmítnout ukládání cookies a obdobných nástrojů do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení, nebo změní nastavení svého prohlížeče.

13. Závěrečná ujednání

13.1.  Veškeré závazkové vztahy mezi 3Dwiser na jedné straně a Kupujícím nebo Dodavatelem na druhé straně se řídí právním řádem České republiky. Rozhodným právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva) je výslovně vyloučeno.

 

13.2.  Všechny majetkové spory mezi 3Dwiser na jedné straně a Kupujícím nebo Dodavatelem na druhé straně vzniklé z kupní smlouvy či v souvislosti s ní, včetně jiných závazkových vztahů budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 z 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis), bude místně příslušným soudem ve věcech spadajících do věcné příslušnosti okresních soudů Obvodní soud pro Prahu 1 a ve věcech spadajících do věcné příslušnosti krajských soudů Městský soud v Praze. 

 

13.3.  V případě, že Kupující nebo Dodavatel je podnikatelem a Zboží kupuje v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, pak platí, že veškeré majetkové spory vzešlé z kupní smlouvy, nebo ze zajištění závazků včetně směnek, vzniklé mezi 3Dwiser na jedné straně a Kupujícím nebo Dodavatelem budou řešit v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a to jedním rozhodcem a se sudištěm v Praze. V případě, že nebude možné spor řešit před rozhodcem, platí pro strany článek 13.2 těchto VOP.

 

13.4.  Pokud není uvedeno jinak, nebo tomu neodporuje závazkový vztah, užijí se ustanovení VOP též na vztah 3Dwiser a Dodavatele.

 

13.5.  Znění VOP může 3Dwiser jednostranně měnit nebo doplňovat.

 

13.6.  Příloha č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář Oznámení odstoupení od kupní smlouvy.

V Praze, dne 1.9.2020

společnost 3Dwiser s.r.o.

Příloha č. 1 – Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: 3Dwiser s.r.o. se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00  Praha 9 (Office Park Hloubětín),
IČO: 029 35 856

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ………………….

 

Datum objednání: …………………
Číslo objednávky (variabilní symbol): …………………
Datum obdržení: ………….……….

 

Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………
Adresa spotřebitele: …………………………
Telefon spotřebitele: …………………………
Číslo účtu spotřebitele (pro případ vrácení částky bankovním převodem): …………

 

Datum …………….
Podpis spotřebitele ………..