Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost 3Dwiser s.r.o., IČO 029 35 856, DIČ CZ029 35 856, se sídlem Poděbradská 56/186, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 22557 jako prodávající (dále jen „3Dwiser“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující nebo spotřebitel“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s 3Dwiser.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce 3Dwiser, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. 3Dwiser nebo smluvních partnerů 3Dwiser, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

3Dwiser sděluje, že:

a) 3DWiser si neúčtuje žádné další poplatky kromě celkové ceny zboží uvedené na webových stránkách 3Dwiser nebo na nabídce firmy 3Dwiser zaslané kupujícímu, to se netýká příp. smluvní přepravy,

b) požaduje úplnou úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od 3Dwiserv případě malého spotřebního zboží (tonery, filamenty – zde možná i dobírka) a tiskáren, které jsou skladem a povinnost zaplatit zálohu min. 30% z ceny zboží před objednáním zboží prodávajícím u výrobce. Doplatek ve výši 70% ceny zboží uhradí kupující obdržení zboží prodávajícím , ještě před předáním zboží kupujícímu. Po úplném uhrazení kupní ceny může kupující převzít zboží buď osobně na adrese provozovny 3Dwiser nebo bude zboží kupujícímu dodáno přepravní službou, jejíž náklady hradí kupující.

c) 3Dwiser neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, jako takové nabízí pouze servisní – tady sděluje podmínky a ceny individuálně

d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném 3Dwiser uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v předem dohodnutém termínu na Praze 9, Poděbradska 56/186, je náklad 0,- Kč;

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o

f) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

fi) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla nebo provozovny 3Dwiser,

g) kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

gi) o poskytování služeb, které 3Dwiser splnila s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

gii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 3Dwiser a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

giii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

h) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

i) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, 3Dwiser zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

j) v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

ji) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

k) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu 3Dwiser;

l) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit na adrese reklamace@3Dwiser.com.

 

III. Smlouva

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném 3Dwiser tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem 3Dwiser koupí expres. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník 3Dwiser, ať už přímo na provozovně nebo po telefonu při emailové objednávce. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky 3Dwiser, za případné chyby při přenosu dat 3Dwiser nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy 3Dwiser neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu 3Dwiser. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se 3Dwiser zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že za věc zaplatí 3Dwiser kupní cenu a věc převezme.

3Dwiser si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. 3Dwiser Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

3Dwiser splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li 3Dwiser věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, 3Dwiser odevzdá kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li 3Dwiser větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

3Dwiser odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí 3Dwiser věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří 3Dwiser věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou 3Dwiser způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní 3Dwiser umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže 3Dwiser škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

Odpovědnost 3Dwiser

3Dwiser odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména 3Dwiser odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 3Dwiser nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití 3Dwiser uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je 3Dwiser zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí 3Dwiser, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu 3Dwiser; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li 3Dwiser vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu 3Dwiser nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že 3Dwiser nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může 3Dwiser dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může 3Dwiser odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li 3Dwiser vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu 3Dwiser.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí kupující 3Dwiser na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se 3Dwiser zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než 3Dwiser, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese 3Dwiser s.r.o., Poděbradská 56/186, Praha 9

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá 3Dwiser bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti(5) pracovních dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od 3Dwiser obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu provozovny 3Dwiser spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá 3Dwiser pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu 3Dwiser bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží bez vad či jiného poškození, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, 3Dwiser však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží 3Dwiser přijal.

 

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující 3Dwiser, co ještě vrátit může, a dá 3Dwiser náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu 3Dwiser s.r.o., Poděbradská 56/186, Praha 9. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách 3dwiser.com. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.3Dwiser může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, 3Dwiser pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody 3Dwiser: v pracovní dny od 9-17 hod. Osobní návštěva v provozovně 3Dwiser je možná po předchozí telefonické domluvě.

 

VII. Ceny

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

 

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu 3Dwiser (dále jen „e-shop“);

elektronickou poštou na adrese obchod@3Dwiser.com;

písemně formou objednávky

 

3Dwiser doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na 3Dwiser. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

 

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba předem bankovním převodem,

b. platba přes internetové rozhraní banky,

c. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,

d. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“), možné pouze u některého zboží (tonery, filamenty)

e. platba zálohovou fakturou se splatností 7 dní (pouze při splnění podmínek daných 3Dwiser),následně doplacení zboží (před převzetím zboží) fakturou se splatností 7 dní

f. platba prostřednictvím systému Paypal.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví 3Dwiser, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou – ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 17:00 hod. v pracovní dny a odsouhlasení objednávky 3Dwiser. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zasílání kurýrem (po Praze): Platí pro objednávky přijaté do 17:00 pracovního dne, po potvrzení objednávky 3Dwiser a zaplacení zboží kupujícím. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den doručení zboží.

3Dwiser si vyhrazuje právo doručit dodávku zboží další možný den v případě překročení rozvozové kapacity, zásahu vyšší moci nebo jakékoliv jiné nepředvídatelné situace, která znemožní dodání v požadovaný den.

Službu nelze využít pro produkty, jejichž fyzické parametry vyžadují zaslání specializovanou přepravní službou, služba je tedy nabízena pouze pro vybrané produkty.

V případě platby předem může zboží převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den přepravy.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.3Dwiser.com.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost (poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@3Dwiser.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou na 3Dwiser. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však 3Dwiser možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem 3Dwiser a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 14.4. 2014. V případě, že vzniklá situace není popsána ve všeobecných obchodních podmínkách ani v reklamačním řádu 3Dwiser, bude se řešit platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník.